ความรู้สู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutral และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ NetZero Emission

  • คำว่า carbon-neutral กับ net-zero  มีมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา บริษัทสตาร์ทอัพขนาดเล็กรวมถึงองค์กรระดับโลกได้รวมเอาคำศัพท์เหล่านี้เข้าด้วยกัน เพื่อจุดประสงค์ในการสื่อสารแบรนด์เกี่ยวกับพัฒนาธุรกิจโดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

  • ภาวะโลกร้อนเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเรามาก การที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นมีสาเหตุมาจากก๊าซเรือนกระจกชนิดต่างๆ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์(CO2) มีเทน(CH4) ไนตรัสออกไซด์(N2O) ก๊าซเพอร์ฟลูออโรคาร์บอน(PFCs)

  • ข้อตกลงนานาชาติเกี่ยวกับภาษีคาร์บอน(Carbon Tax) มีกว่า 36 ประเทศทั่วโลกร่วมกันควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 3 กิกะตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (GtC02e) หรือประมาณ 3,000 ล้านต้นคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtC02e) ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกได้ประมาณ 5% ต่อปี 

  • การที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นอากาศบริเวณใกล้ผิวโลก และน้ำในมหาสมุทร เนื่องมาจากมลภาวะในอากาศหรือปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ดูดความร้อนเอาไว้ไม่ให้สะท้อนออกไปสู่ชั้นบรรยากาศ ซึ่งก๊าซเรือนกระจกมีทั้งหมด 7 ชนิด ได้แก่ คาร์บอนไดออกไซด์(CO2)

  • 1
  • 2

About Us

บริษัท จี เอ็ม เอส โซลาร์ จำกัด (GMS SOLAR) เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจสนับสนุนเกี่ยวกับพลังงานสะอาด และพลังงานหมุนเวียน Green Energy ,New Energy เพื่อช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้เข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน Carbon Neutral และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ NetZero Emission ตามเป้าหมายสากล